Przygotowanie projektu

 

Niedostateczny stan infrastruktury Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, uniemożliwiający rozwinięcie szerszej działalności artystycznej był przyczyną podejmowanych przez lata przygotowań do odbudowy kompleksu pałacowego.

 

W roku 2004 został opracowany w pracowni prof. Jerzego Uścinowicza projekt kompleksowej przebudowy kompleksu – zakładający min. budowę nowego budynku tzw. Sceny Greckiej, połączonej z (południową) oficyną pałacową, a także renowację parku z lokalizacją w nim nowych obiektów: amfiteatru, tzw. cenobii oraz „Żywego Muru”. Projekt ten zyskał wysokie oceny i znalazł się na liście projektów mających otrzymać dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Niestety, zastrzeżenia Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uniemożliwiły realizację tego ambitnego przedsięwzięcia.

 

 Wizualizacja Sceny Greckiej 2004

Wizualizacja projektu prof. Jerzego Uścinowicza z 2004 r. – tzw. Scena Grecka. Aut. J. Uścinowicz

 

Brak możliwości realizacji projektu z r. 2004 spowodował, że Ośrodek zlecił w r. 2007 wykonanie projektów budowlanych przebudowy i adaptacji na potrzeby artystyczne dwóch istniejących obiektów: popegeerowskiej szopy (na Salę Prób i Zgromadzeń) oraz Spichlerza (na siedzibę Akademii Praktyk Teatralnych wraz z nową salą teatralną). Dokumentacja została opracowana przez zespół pod kierunkiem prof. Jerzego Uścinowicza.

 

W r. 2008 Województwo Lubelskie przekazało „Gardzienicom” zdewastowany i grożący zawaleniem pałac wraz z będącą w równie złym stanie „małą” (północną) oficyną pałacową. 

 

Prace zabezpieczające pałac przed katastrofą budowlaną – lato 2009 r. Fot. W. Goleman

 

Po stwierdzeniu niebezpieczeństwa katastrofy budowlanej Ośrodek przeprowadził w lecie 2009 r. prace zabezpieczające, które uchroniły zabytek przed zniszczeniem oraz, po przeprowadzeniu przetargu, zlecił krakowskiej firmie Generalny Realizator Inwestycji Budowlanych Sp. z. o.o. wykonanie dokumentacji technicznej.

 

W związku z opracowaniem projektu budowlanego (a potem wykonawczego), na polecenie Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zostały wykonane badania archeologiczne i architektoniczne pałacu. Wykonane w dwóch fazach: późną jesienią 2009 i na wiosnę 2010 r., doprowadziły one do ważnych odkryć naukowych: w miejscu obecnego pałacu odkryto relikty późnośredniowiecznego założenia obronnego, z zachowanymi fragmentami 2 kamiennych wież – od strony zachodniej (na skarpie). Spowodowało to konieczność opracowania projektu zamiennego, w którym, zgodnie z zaleceniami służb konserwatorskich, postanowiono wyeksponować odkryte relikty dawnej zabudowy.

 

Opracowanie dokumentacji technicznej obiektów pozwoliło na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” (Priorytet XI, Działanie 11.1). Został on złożony w marcu 2010 r. W czerwcu 2010 r. pan Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej kwotą 16,96 mln złotych. Wkład w realizację projektu zapewniło też Województwo Lubelskie.

 

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdan Zdrojewski oraz Marszałek Województwa Lubelskiego, Krzysztof Grabczuk w Gardzienicach – na pozostałościach XV-wiecznej wieży zamkowej – 17.06.2010. Fot. W. Goleman

 

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu (4.08.2010) Ośrodek przeprowadził postępowania przetargowe związane z wykonaniem zakładanych prac. W ich efekcie jako wykonawcę przebudowy Spichlerza na siedzibę Akademii Praktyk Teatralnych – wraz z budową nowej sali teatralnej i zagospodarowaniem parku zostało wybrane konsorcjum firm Art-Kon Sławomir Wszoła z Zamościa i AC-Konserwacja sp. z o.o.  z Krakowa. Przetarg na prace w pałacu i oficynie północnej oraz otoczeniu wygrała natomiast lubelska firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Konserwacji Zabytków „Arcus” sp. z o.o.