Zapraszamy do obejrzenia prezentacji projektu na YouTube !

 

 

Projekt Budowa Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach jest realizowany ze współfinansowaniem środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI: Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.1: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym.

 

Cel projektu:

 

Celem projektu jest uratowanie przed zniszczeniem i poprawa stanu zachowania obiektów dziedzictwa kulturalnego – zabytkowego kompleksu pałacowego w Gardzienicach. Dla wyremontowanych i przebudowanych obiektów kompleksu pałacowego przewidziano bogaty program artystyczny i dydaktyczny, stąd rezultatem realizacji projektu będzie także zwiększenie efektywności wykorzystania infrastruktury kulturalnej oraz intensyfikacja działalności dydaktycznej i artystycznej Ośrodka Praktyk Teatralnych.

 

Zakres rzeczowy projektu:

 

Projekt obejmuje renowację, przebudowę i adaptację na potrzeby Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” czterech obiektów kompleksu pałacowego w Gardzienicach wraz z ich otoczeniem: zabytkowego pałacu z XVII wieku (z reliktami budowli XV-wiecznej), oficyny pałacowej tzw. północnej, spichlerza z końca XIX wieku oraz budynku gospodarczego tzw. szopy.

 

Wizualizacja pałacu po planowanej renowacji. Aut. L. Jasiński

 

W budynku pałacu po renowacji planuje się realizację szeregu projektów artystycznych i edukacyjnych. Budynek Spichlerza zostanie zaadaptowany na siedzibę Akademii Praktyk Teatralnych – z salami zajęć i prób oraz nową sceną teatralną. Budynek Oficyny Północnej będzie służył za pracownie. Budynek gospodarczy (tzw. szopa) ma stać się nową Salą Prób i Zgromadzeń – z przeznaczeniem na warsztaty i okazjonalne przedstawienia dla kameralnej widowni.

 

Wizualizacja Spichlerza w Gardzienicach po przebudowie. Aut. J. Uścinowicz

 

Obiekty będą przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Elementem projektu jest również zagospodarowania otoczenia ww. obiektów, tj. renowacja parku, w tym budowa elementów małej architektury (min. tzw. „Żywy Mur”) oraz alejek parkowych i oświetlenia terenu. Planuje się także, nawiązując do tradycji gardzienickiego parku pałacowego, stworzenie dwóch ogrodów: tzw. „Magicznego Ogrodu” oraz „Ogrodu Japońskiego”.

 

Termin realizacji:

 

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 4.08.2010 r. Jednak realizacja inwestycji wchodzących w zakres projektu trwa już od r. 2007. Zakończenie realizacji projektu: 30 czerwca 2013 r.

 

Wartość projektu i wysokość wsparcia:

 

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu z 4.08.2010 r. i podpisanymi aneksami całkowity koszt projektu wynosi 18 844 356,63 PLN,

natomiast wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 15 959 382,88 PLN.

Wkład własny Ośrodka w realizację projektu dofinansowuje Województwo Lubelskie.

 

Plany działalności po zakończeniu projektu:

 

Realizacja projektu zlikwiduje główną przyczynę obecnej ograniczonej w stosunku do możliwości działalności Ośrodka Praktyk Teatralnych, którą są braki w infrastrukturze. Dzięki realizacji projektu powstanie możliwość znaczącego zwiększenia oferty artystycznej i edukacyjnej Ośrodka.

 

Przyjęty program kulturalny Ośrodka został opisany w Studium Wykonalności projektu. Zakłada on, że Gardzienice staną się Europejską Wioska Kulturalną. Planujemy znaczące zwiększenie organizowanych imprez artystycznych. Oprócz spektakli (których oferta ulegnie znaczącemu poszerzeniu), będą odbywały się również koncerty, sympozja, konferencje, wystawy. Zakładamy stałą ekspozycję poświęconą źródłom teatru. Powstanie także Pracownia historii bliskiej, z pamiątkami dokumentującymi historię regionu, w tym zabytkami odkrytymi podczas prac archeologicznych w Gardzienicach w latach 2009-11.

 

Ważnym aspektem funkcjonowania Ośrodka po zakończeniu realizacji projektu będzie także zasadnicze zwiększenie działalności edukacyjnej. W ramach naszej instytucji funkcjonuje Akademia Praktyk Teatralnych – forma edukacji artystycznej polegająca na kilkudniowych sesjach warsztatowych organizowanych co miesiąc i składających się na całoroczny program dla wybranej grupy młodzieży. Planujemy intensyfikację programu Akademii, znacząco zwiększy się także liczba zajęć warsztatowych dla młodzieży i młodych artystów.